Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
ЦЕНА:   300 грн.
ЦЕНА:   690 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Дослідження маркетингової діяльності (підприємство)   (ID работы: 7898)

Направление: Маркетинг
Предмет: Маркетинг
Тип работы: Контрольная работа
Число страниц: 24
Год защиты: 2017
ВУЗ: Национальный Университет Пищевых Технологий (НУПТ)
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Техніко-економічна характеристика підприємства ТДВ “Житомирські ласощі”
2. Споживачі та основні фактори, що впливають на їх поведінку
3. Дослідження цільових сегментів ринку та позиціювання продукції підприємства на них
4. Стратегічне маркетингове планування на підприємстві
5. Аналіз маркетингової товарної політики на підприємстві
6. Дослідження маркетингової цінової політики підприємства
7. Аналіз маркетингової політики розподілу на підприємстві
8. Дослідження маркетингової політики комунікацій на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури
Введение
Маркетингова діяльність підприємства являє собою творчу управлінську діяльність, завдання якої полягає в розвитку ринку товарів, послуг і робочої сили шляхом оцінки потреб споживачів, а також у проведенні практичних заходів для задоволення цих потреб. За допомогою цієї діяльності координуються можливості виробництва і розподіл товарів і послуг, а також визначається, які кроки необхідно зробити, щоб продати товар або послугу кінцевому споживачеві.
Суть і зміст маркетингової діяльності відображають об'єктивні умови розвитку ринку, який певною мірою втрачає хаотичність і підпадає під регулюючий вплив завчасно встановлених господарських зв'язків, де особлива роль відводиться споживачу. Споживач висуває свої вимоги до продукту, його техніко-економічних характеристик, кількості, термінів поставки (насамперед машин і обладнання) і тим самим створює передумови для розподілу ринку між виробниками. Зростає значення конкуренції, боротьби за споживача. Це примушує виробників старанно і глибоко вивчати конкретних потенційних споживачів і запити ринку, який пред'являє високі вимоги до якості і конкурентоспроможності продукції.
Актуальність теми даної роботи полягає в необхідності дослідження ефективних заходів щодо покращення маркетингової діяльності підприємства. З розвитком науково-технічного прогресу постійно з’являються нові технології виготовлення товарів, тим самим змінюються і збільшуються потреби споживачів, на задоволення яких, підприємства орієнтують свою діяльність.
Метою контрольної роботи є дослідження актуальних питань організації маркетингу на підприємстві ТДВ «Житомирські ласощі».
Об'єктом дослідження є ТДВ «Житомирські ласощі», підприємство, що є відомим товаровиробником кондитерської продукції в Україні.
Предметом дослідження є система організації та управління комплексом маркетингу підприємства ТДВ «Житомирські ласощі».
Заключение
За результатами проведеного дослідження маркетингової діяльності підприємства можна зробити наступні висновки:
Визначено, що кондитерська фабрика ТДВ «Житомирські ласощі» входить до п'ятірки лідерів кондитерського ринку України. Фабрика ТДВ «Житомирські ласощі» відома на ринку солодощів як новаторська компанія з багаторічним досвідом, яка динамічно розвивається і слідує всім сучасним тенденціям.
Встановлено, що споживчий ринок кондитерської продукції це окремі особи та домашні господарства, які купують товари ТДВ «Житомирські ласощі» та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання. Загалом фактори, які впливають на купівельну поведінку покупця можна поділити на контрольовані та неконтрольовані.
Ринок кондитерської продукції можна сегментувати також на підставі демографічних чинників. У результаті виділені наступні сегменти, на які ТДВ «Житомирські ласощі» може впливати: молодь у віці 14 - 20 років; молоді люди у віці 21 - 45 років; люди у віці 46 - 57 років з рівнем доходу до 150 дол. США на місяць.
Аналіз показав, що у 2016 році відбулося збільшення обсягів реалізації цукерок на 64,61%; печива – на 95,26%, мармеладу – в 2,76 рази, вафель – в 1,1 раз. Водночас, зменшився збут карамелі на 47,6%, тортів – на 22,26%.
Встановлено, що ширина товарного асортименту ТДВ «Житомирські ласощі» представлена 6-ма групами товарів. Найбільша глибина асортименту сформована за товарною групою «цукерки» 30 товарних позицій, «печиво» 25 позицій, «карамель» 15 позицій.
Обгрунтовано, що на підприємстві використовуються три рівні каналів розподілу. Підприємство володіє розгалуженою мережею фірмових магазинів, які функціонують на ринку кінцевого споживання кондитерської продукції. Також, реалізацією продукції ТДВ «Житомирські ласощі» займається єдиний дистриб’ютор – ТОВ «Свєлар Логістик».
Литература
1. Бєлявцев, М. І. Маркетинг [Текст] : навчальний посібник / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко ; Мін-во освіти і науки України, Донецький національний університет. - К.: ЦНЛ, 2015. - 328 с.
2. Бородкіна Н. О. Маркетинг: Навч. посібник. / Н. О. Бородкіна - К.: Кондор. 2013. - 362 с.
3. Гаркавенко С. С. Маркетинг [Текст]: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл,- 4.вид., доп / С.С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2013. - 717с.
4. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник для ВУЗів / В.Я. Кардаш. - К.: КНЕУ, 2013. – 156 с.
5. Корж М. В. Маркетинг [Текст]: підруч. / М. В. Корж., – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 344 с.
6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – 11-е изд. – СПб. : Питер, 2014. – 800 с.
7. Маркетинг [Текст]: підруч. / [Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Войчак А. В. та ін.]; за наук. ред. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2014. – 600 с.
8. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л. В. Балабанової. – 3-тє вид., допов. і перероб. – К. : Знання, 2011. – 354 с.
9. Мороз Л. А. Маркетинг [Текст]: навчальний посібник / Мороз Л. А., Чухрай Н.І-2-е видання. - Львів, «Інтелект-Захід», 2012.-276 с.
10. Офіційний сайт компанії «Житомирські ласощі» - Електронний ресурс. – [Режим доступу] - http://sladosti.com.ua/factory/responsibility/social/
11. Старостіна А. Маркетинг [Текст]: Навчальний посібник / Старостіна А. - К.: Знання- Прес 2014. - 192 с.
12. Турченюк М.О. Маркетинг [Текст]: підруч. / [М.О. Турченюк, М.Д. Швець]– К. : Знання, 2015. – 318 с.
13. Щербань В. Маркетинг [Текст]: Навчальний посібник / Щербань В. М-во освіти і науки України Черкаська академія менеджменту. - К.: Центр навчальної літератури 2013. - 202 с.
Другие работы этого направления
1.Розвиток мережі SWIFT 2.Інформаційний ринок підприємців 3.Основні клієнти в Інтернет. 4.Інтернет і бізнес.
Контрольна Маркетинг
Дослідження маркетингової діяльності на прикладі компанії ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
Дослідження маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Максі»
Маркетинг
Дослідження маркетингової діяльності … (підприємства)
Характеристика товарного портфелю. Оцінка життєвого циклу товару
1. Соціально-етичний маркетинг в роботі конкретного підприємства. 2. Сегментація ринку товарів конкретного підприємства. 3. Вторинні дані ринків товарів конкретного підприємства. 4. Розробка анкети для дослідження споживачів товарів конкретного підприємства. 5. Аналіз трьох рівнів конкретного товару. 6. Розробка рекламної кампанії конкретного товару. 7. Розробка рекламних лозунгів конкретних товарів. 8. Огляд зовнішнього середовища конкретного підприємства. 9. Огляд зовнішнього ринкового середовища конкретного підприємства. 10. Огляд маркетингової діяльності конкретного підприємства. 11. SWOT-аналіз конкретного підприємства. 12. Розробка маркетингового плану конкретного підприємства.
Планування рекламної діяльності підприємства
Інфраструктура ринку (ринок вибрати самостійно)
1.Забезпечення безпеки мережі SWIFT 4.Основні характеристики ринку електронної інформації 3.Система Workflow. 4.Послуги Internet.
Рівень розвитку виробничого маркетингу і конкурентних переваг товару підприємства
Дослідження маркетингової діяльності підприємства
Контрольна Маркетинг
Маркетинг контрольна
1.Інтегрована банківська інформаційна система (ІБІС) 2.Проведення відео конференцій. 3.Передумови створення “Бізнес- Інтернет”. 4.Закон України “Про інформацію”
1.Інформаційна система Teletrac Charting. 2.Впровадження ЕDІFАСТ у діяльність підприємств (організацій) 3.Види реклами в Інтернет. 4.Проведення відео конференцій.
Ефективність від впровадження стаціонарозамінної медичної допомоги на прикладі Київської міської клінічної лікарні №7
Дослідження маркетингової діяльності(підприємства)»
Організація системи маркетингу в ТОВ "Верес" та шляхи її удосконалення.
Визначення місця товару на ринку
1. Акціонерний капітал банку. Позабалансовий облік в 9-му класі – сумарний і пооб’єктний . 2. Інструментальні засоби конференц - зв’язку. Конференція даних. 3. Особливості глобального маркетингу в Інтернет. 4. Основні положення британської технології розробки автоматизованих систем SSАDМ.
Дослідження маркетингової діяльності підприємства ПрАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Радомишль»
Маркетингове дослідження ринку морозива
Маркетингова політика розподілу
Дослідження маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Дарна»
Дослідження маркетингової діяльності ПП «Рукавичка»
Якість товару на підприємстві
Оцінка ефективності запропонованих заходів
Дослідження маркетингової діяльності
Розвиток маркетингової діяльності у ЗНЗ на прикладі Південного ліцею Харківської районної ради Харківської області
Депозитна політика комерційного банку на прикладі ВАТ "Ощадбанк"
Дослідження маркетингової діяльності підприємства
Маркетингові дослідження на ринку послуг
1. Лімітування залишків на внутрішньобанківських рахунках, лімітування оборотів відділення банку . 2. Програмне забезпечення колективної роботи на підприємстві. 3. Основні клієнти в Інтернет. 4. Основні характеристики ринку електронної інформації.
Маркетингові заходи державного стимулювання експорту
Організація системи маркетингу в ПП "Лекс" та шляхи її удосконалення.
Опис товару – дитячі меблі фірми «Верес»
Роль і сутність стратегічного планування і планування маркетингу
Маркетинг контрольна
Дослідження маркетингової діяльності компанії Nestle
Дослідження маркетингової діяльності підприємства
Сутність конкурентної боротьби та конкурентоспроможності товарів
Маркетингові аспекти розвитку ринку лізингових послуг
Розробка напрямків управління торговельно-технологічним процесом на прикладі книгарні “Максимко”
Маркетинг контрольна