Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
.
ЦЕНА:   60 грн.
ЦЕНА:   156 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Планування фонду оплати праці на прикладі “Управління праці і соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації”   (ID работы: 605)

Направление: Экономика общая
Предмет: Экономика регионов
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 41
Год защиты: 2008
Язык: Украинский
Содержание
Зміст

Вступ

1. Огляд літератури
2. Організаційно економічна характеристика підприємства
2.1. Місцезнахождення і організаційна структура
2.2. Спеціалізація, конкретизація, інтефікація підприємства
2.3. Забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства
3. Планування фонду оплати праці
3.1. Форми і системи оплати праці
3.2. Планування оплати праці всіх категорій персоналу
3.3. Планування річного фонду зарплати
3.4. Визначення податкових відрахувань з фонду зарплати
4. Економічне обгрунтування шляхів підвищення оплати праці

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додаток
Введение
Вступ


При визначенні мети своєї організації необхідно встановити потреби в ресурсах для її досягнення. Необхідність в грошах, обладнанні та матеріалах є очевидною. Те саме можна сказати про потребу в трудових ресурсах, тому питанню їх планування необхідно приділяти не менше уваги.
Етапи управління трудовими ресурсами:
1. Планування ресурсів – розробка плану майбутніх потреб в людських ресурсах.
2. Набор персоналу – створення резерву по всіх посадах.
3. Відбір – оцінка кандидатів на робочі місця та відбір найкращих з резерву, створеного в процесі відбору.
4. Визначення заробітної плати та пільг – розробка системи та структури заробітної плати та пільг з метою залучення, найму та збереження трудових ресурсів.
5. Профорієнтація та адаптація – введення найнятих робітників в організацію та всі підрозділи, розвиток в робітниках розуміння того, що чекає від них організація та яка праця отримує заслуговану оцінку.
6. Навчання – розробка програм для навчання нововведенням, підвищення кваліфікації, що потрібно для ефективного виконання роботи.
7. Оцінка трудової діяльності – розробка методики оцінки трудової діяльності та системи винагород та доведення їх до робітника.
8. Підвищення, зниження, звільнення – розробка методів переміщення робітників з посади на посаду з різною відповідальністю, розвиток їх професійного досвіду шляхом переміщення на інші посади або ділянки робіт, а також процедура розірвання договору найму, вихід на пенсію.
9. Підготування керівництва, управління просуванням по службі – розробка програм, направленим на розвиток здібностей та підвищення ефективності праці керівництва, направлення їх на курси підвищення кваліфікації та підготування в закладах існуючої системи освіти.
Як бачимо, перелічені етапи різноманітні та багаточисельні. Їх реалізація вимагає часу та грошових коштів. Все це треба враховувати в відповідному плані витрат.
Ще одним важливим фактором процвітання підприємства є продуктивність праці персоналу. А як відому лише при наявності відповідних умов зростання зарплати стимулюється підвищення продуктивності праці.
Теоретично система оплати праці в будь якій організації повинна бути пов’язана з тим, що та як робиться та скільки за це отримують. Тому одним з найбільш сильних інструментів мотивації, що є в розпорядженні організації, повинна бути програма оплати та стимулювання праці.
Програма оплати та стимулювання праці повинна базуватися на таких основних принципах, що стимулюють зростання продуктивності праці та підвищення ефективності роботи в цілому:
1. Винагороди повинні бути пов’язані з зрозумілими діями.
2. Треба заохочувати те, що сприяє зростанню продуктивності, зниженню собівартості, підвищенню ефективності, досягненню мети організації.
3. Своєчасність винагороди є вирішальним фактором при вихованні працівників. Нагороди, заохочення повинні бути видані якомога скоріше після того, як відбулася бажана подія.
4. Розмір грошової винагороди повинен відповідати значенню події.
Мета курсової роботи – охарактеризувати планування фонду оплати праці на підприємстві.
Предметом дослідження є фонд оплати праці на підприємстві.
Методи дослідження: описовий, порівняльний, структурний.
Структура роботи. Дана робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури та додатку.
Заключение
Висновки та пропозиції

Внаслідок системного аналізу, ми можемо зробити певні висновки, а саме такі:
1. Об’єкт дослідження - Управління праці та соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (далі — управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації та Мінпраці.
2. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації після попередньої їх експертизи у фінансовому управлінні районної державної адміністрації.
3. Однієї з важливих задач, вирішенню якої в даний час має займатися держава і, у більшому ступені, самі підприємства, є задача формування нової системи прогнозування і планування розвитку територіальних комплексів, галузей, окремих підприємств, нарешті, структурних одиниць цих підприємств.
4. Заробітна плата - сукупність винагород у грошовій або (і) натуральній формі, отриманих робітниками за фактично виконану роботу, а також за періоди, що включаються в робочий час. До складу фонду включається основна і додаткова заробітна плата. До основної ставиться оплата праці за виконані роботи. Вона включає відрядну заробітну плату, тарифний фонд заробітної плати, премії. До додаткової заробітної плати відносяться такі виплати робітникам підприємств, що проводяться не за виконану роботу, а відповідно до чинного законодавства (доплати за роботу в нічний час, бригадирам, за скорочений робочий день підліткам і матерям, що годують, оплата чергових і додаткових відпусток, виконання державних обов'язків, оплату за навчання учнів). В плановий фонд заробітної плати не включаються доплати за відхилення від нормальних умов праці (плата за понаднормові роботи, простої, шлюб і т.п.).
5. Зарплата становить ту частину суспільного продукту, яка в грошовій формі виплачується працівникам для задоволення їхніх матеріальних і духовних потреб. На кожному етапі розвитку суспільства рівень зарплати повинен відповідати вкладові кожного працівника, що дасть йому змогу достатньою мірою задовольнити свої матеріальні і духовні потреби.
6. В Управлінні праці та соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації чітко спланована система оплати праці всіх категорій персоналу, а також розроблений річний фонд оплати праці.
7. Eфективність використання трудових ресурсів (персоналу) в Управлінні праці та соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації виражається через продуктивність праці робітників. Серед систем стимулювання росту ефективності виробництва найбільш розповсюдженою є система підвищення продуктивності праці.
8. Отже, важливим шляхом реформування заробітної плати державних службовців має стати підвищення її купівельної спроможності (зростання реальної зарплати). Вирішити цю проблему можливо через: зниження податків на зарплату та відрахувань з неї; зниження індексу цін на споживчі товари та послуги; істотне підвищення номінальної заробітної плати до реальної вартості робочої сили. Таким чином, заробітна плата державних службовців повинна забезпечувати: належний рівень життя службовця та його сім’ї; залучення та утримання компетентних та високопрофесійних працівників;уникнення корупції та підвищення ефективності функціонування державної служби.
9. Сучасний стан системи та рівня оплати праці державних службовців, особливо найнижчих категорій, зумовлює нагальну потребу в її вдосконаленні та приведенні у відповідність до світових стандартів, враховуючи специфіку формування ринкових механізмів в Україні.
Литература
Список використаної літератури

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-XIV.
2. Закон України «Про відпустки №504/96-ВР від 15.11.96.
3. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.95.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати» (затв. МФУ 31.12.99 №318).
5. Абрютина М. С. Финансовый анализ. – М.: 2000. – 654с.
6. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.:1995. – 705с.
7. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчётности. – М.: 1996. – 657 с.
8. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 688с.
9. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. – К.: Знання-Прес, 2002. – 313с.
10. Грабова Н. М. Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2000. – 504с.
11. Грабова Н. М. Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях 2000. / Под редакцией Кужельного Н. В. – К.: А.С.К., 2001. – 624с.
12. Ефимова О. В. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерский учёт, 1996. – 501с.
13. Завгородний В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. – К.: Блиц-информ, 1995. – 832с.
14. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 768с.
15. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине. – К.: А.С.К., 2001. – 848с.
16. Ковалёв В. В. Финансовый анализ. – М.: 1999. – 789с.
17. Ковалёва А. М. Финансы, учебное пособие. – М.: 1996. –756с.
18. Коробов М. Я. Фінансово–економічний аналіз діяльності підприємств. –К.: Знання, 2000. –812с.
19. Костюк Н. П., Кочубеева М. Т. Организация заработной платы в пищевой промышленности. – М.: Дело, 1987. – 352с.
20. Кузнецова Е. В. Финансовое управление компанией. – М.: Дело, 1995. – 670с.
21. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні, основи та практика. – К.: Знання, 2004. – 805с.
22. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 695с.
23. Новодворский В. Д., Пономарёва Л. В., Ефимова О. В. Бухгалтерская отчётность: составление и анализ. – М.: 1994. –817с.
24. О’Брайен Дж., Шривастова С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами. – М.:1994. –817с.
25. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск.: Экоперспектива, 1999. – 751с.
26. Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины. – К.: А.С.К., 1999. – 544с.
27. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2001. – 784с.
28. Чабанова Н. В., Василенко О. А. Бухгалтерский финансовый учет. – К.: Академия, 2003. – 560с.
29. Чумін Г. На шляху до нового етапу соціально-економічного захисту працівників // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Вип. 2. Ч. ІІІ / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К., 2000. – С. 174 – 179.
30. khrda.gov.ua/ - офіційний сайт Харківської РДА
31. http://portal.rada.gov.ua/ - офіційний сайт Верховної Ради України
32. http://guds.gov.ua/control/uk/index - офіційний сайт Головдержслужби України
33.http://www.kmu.gov.ua/control/ - офіційний сайт Кабінету Міністрів України
34. http://www.president.gov.ua/ - офіційний сайт Президента України
Другие работы этого направления
Роль iноземних iнвестицiй в трансформацiйних процесах краiн iз перехiдною економiкою (на прикладi Украiни)
ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН-ЧЛЕНІВ МЕРКОСУР
Задачі з економіки регіонів
Регіональні особливості розвитку транспортної системи території світу
Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Італії
Регіональні особливості міграції населення в Україні
Анализ неценовых факторов и их влиянии на рынок нефтепродуктов Днепропетровска
Аналіз державної служби служби Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації в реалізації програм соціального забезпечення населення
Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Іспанії
Регіональна економіка задачі
Задачі економіка регіонів
Необхідність формування середнього класу в умовах трансформації ринкової економіки
ЕКОНОМІКА ЛУГАНСЬКА