Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
ЦЕНА:   150 грн.
ЦЕНА:   390 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Операції за розрахунками з постачальниками та підрядниками їх документування   (ID работы: 4521)

Направление: Учет и аудит
Предмет: Организация учета
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 46
Год защиты: 2014
ВУЗ: Киевский Национальный Экономический Университет им. Вадима Гетьмана (КНЭУ)
Курс: 4
Язык: Украинский
Содержание
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
1.1. Економічна сутність зобов’язань та розрахунків з постачальниками і підрядниками
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КОМПАНІЯ «РАЙЗ»
2.1. Організаційно-економічні особливості діяльності підприємства та їх вплив на побудову обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
2.2. Первинний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
2.3. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Введение
В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.
Опанування знаннями бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємства і знаходження шляхів подальшого покращення їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера.
Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно охоплювати та систематизувати господарську діяльність підприємства забезпечувати управління інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх господарську діяльність.
В даній роботі розглянуто тему «Операції за розрахунками з постачальниками та підрядниками їх документування (на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»)».
Актуальність теми. Ринкові умови господарювання вимагають приведення в дію факторів, які здійснюють безпосередній вплив на ефективність управління. Для забезпечення ефективної діяльності підприємства, дуже важливим є управління розмірами кредиторської заборгованості. Незабезпеченість підприємств власними оборотними коштами зумовлена недоліками в обліку та аналізі кредиторської заборгованості. Крім того, статистичні дані свідчать про те, що ця заборгованість характеризується, у свою чергу, досить високим рівнем питомої ваги простроченої заборгованості. Особливе місце в кредиторський заборгованості займають численні розрахунки з постачальниками і підрядниками.
Кредиторська заборгованість розуміє під собою можливість підприємства тимчасово використовувати запозиченими ресурсами, але з іншого боку також зменшує показники платоспроможності і ліквідності. Окрім цього наявність простроченої заборгованості може призвести до погіршення іміджу підприємства. Кредиторська заборгованість надає можливість підприємству тимчасово користуватися запозиченими коштами, але з іншого боку зменшує показники платоспроможності і ліквідності. При правильному управлінні кредиторською заборгованістю можна усунути негативні наслідки її наявності. Це можливе за умови правильно організованої системи обліку, аналізу та аудиту кредиторської заборгованості.
Управління кредиторською заборгованістю є одним з найбільш складних завдань бухгалтерського обліку, що пов’язано з існуванням проблеми неплатежів. Суб’єкти господарської діяльності на перший план висувають вирішення власних проблем, замість виконання фінансових зобов'язань по платежах перед кредиторами. Прогалини законодавчої бази щодо майнової відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань дають можливість зловмисникам ухилятись від розрахунків за борговими зобов’язаннями. Кредиторська заборгованість – це тимчасово притягнені суб’єктом у власне користування грошові кошти, які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню цих проблем присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, таких як Р.А.Алборов, П.С.Безрукіх, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, С.Ф.Голов, О.М.Головащенко, Р.Грачова, І.Губіна, В.А.Єрофєєва, А.А.Єфремова, В.М.Костюченко, Т.Н.Малькова, Н.М.Малюга, М.Ю.Медведєв, В.Моссаковський, В.В.Нарєжний, С.А.Ніколаєва, В.Ф.Палій, М.С.Пушкар, Б.Райан, Н.В.Рассулова, Я.В.Соколов, А.Твердомед, П.Хомін, Ю.Д.Чацкіс, В.О.Шевчук та інші. Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської діяльності свідчать про те, що деякі з теоретичних положень відносно трактування розрахунків, заборгованості та зобов’язань є дискусійними, а ряд важливих аспектів їхньої організації, оцінки та методики обліку потребують удосконалення. У зв’язку з цим вибір теми дослідження та його цільова спрямованість є достатньо актуальними.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження організації та методики обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками підприємства в сучасних умовах.
Основним завданнями написання роботи є:
• вивчення правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні;
• навести основні вимоги щодо організації фінансового обліку розрахунків з постачальниками та підпрядниками на підприємствах України;
• виробити практичні рекомендації з удосконалювання й підвищення ефективності розрахунків з постачальниками на підприємстві.
Обєктом дослідження виступає процес обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками у ПАТ «Компанія «Райз».
Предметом дослідження є методологічні аспекти організації і ведення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками .
Інформаційною базою для написання роботи були нормативно-правові акти України, які пов’язані з обліком та контролем розрахунків з постачальниками та підрядниками, монографії, посібники та періодична література, а також статутні, організаційні, первинні документи та фінансова звітність підприємства ПАТ «Компанія «Райз».
Методи дослідження. В процесі дослідження використовувались загальноприйняті наукові методи вивчення економічних процесів: системного аналізу, балансовий, статистичний, економіко-математичного моделювання, техніко-економічних розрахунків, спостереження, порівняння, індукції і дедукції, вимірювання взаємозв’язків, поєднання аналізу та синтезу, історичного і логічного підходів (при дослідженні сутності виробничих запасів, основних елементів бухгалтерського обліку), узагальнення, а також спеціальні методи – статистичних групувань, методи економічного аналізу та інші.
Заключение
Ринкові умови господарювання вимагають приведення в дію факторів, які здійснюють безпосередній вплив на ефективність управління. Для забезпечення ефективної діяльності підприємства, дуже важливим є управління розмірами кредиторської заборгованості. Незабезпеченість підприємств власними оборотними коштами зумовлена недоліками в обліку та аналізі кредиторської заборгованості. Крім того, статистичні дані свідчать про те, що ця заборгованість характеризується, у свою чергу, досить високим рівнем питомої ваги простроченої заборгованості. Особливе місце в кредиторський заборгованості займають численні розрахунки з постачальниками і підрядниками.
Кредиторська заборгованість розуміє під собою можливість підприємства тимчасово використовувати запозиченими ресурсами, але з іншого боку також зменшує показники платоспроможності і ліквідності. Окрім цього наявність простроченої заборгованості може призвести до погіршення іміджу підприємства. Кредиторська заборгованість надає можливість підприємству тимчасово користуватися запозиченими коштами, але з іншого боку зменшує показники платоспроможності і ліквідності. При правильному управлінні кредиторською заборгованістю можна усунути негативні наслідки її наявності. Це можливе за умови правильно організованої системи обліку, аналізу та аудиту кредиторської заборгованості.
Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язаних облікових проблем. Зокрема, це є теоретичні і методичні аспекти класифікації та відображення кредиторської заборгованості в системі рахунків бухгалтерського обліку; невизначеність обліку простроченої і безнадійної заборгованості та її рефінансування; аналіз заборгованості та автоматизація бухгалтерського обліку взаєморозрахунків.
У процесі здійснення підприємницької діяльності суб'єктом господарювання виникає поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, отримані послуги, необхідні для забезпечення нормального функціонування підприємства.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та матеріальні послуги.
Господарські зв'язки з постачальниками будуються на підставі договорів (угод), в яких визначаються: найменування товарів, кількість, ціна, терміни і спосіб поставки, порядок розрахунків та ін.
Постачальник на відвантажену продукцію виписує товарні та платіжні документи, передає їх банку і направляє покупцю.
Погашається заборгованість перед постачальниками і підрядниками шляхом безготівкових або готівкових розрахунків.
Безготівкові розрахунки передбачають перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученнями підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.
Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді у формі платіжного доручення.
Використання банківських платіжних карток і векселів як платіжних інструментів регулюється законодавством України.
Платіжне доручення – розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свою рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.
У бухгалтерському обліку визнання зобов'язань під час придбання підприємством матеріальних і нематеріальних цінностей, послуг здійснюється з дотриманням принципу відповідності. Для цього використовується метод нарахування, дотримання якого, з погляду визнання зобов'язань стосовно до своїх кредиторів, потребує від підприємства правильного визначення моменту переходу права власності на відповідні цінності або моменту отримання послуг. Саме на момент переказу права власності, який визначається, наприклад: умовами контракту, за відсутності одночасного розрахунку у грошовій формі з постачальниками та підрядниками виникають зобов’язання за отримані активи.
На досліджуваному підприємстві було виявлено ряд недоліків в організації бухгалтерського обліку та запропоновано методи удосконалення ведення розрахунків:
1. Невід’ємною складовою організації бухгалтерського обліку є раціональна організація документообігу. Документообіг це організована система створення, перевірки та обробки первинних документів в бухгалтерському обліку від моменту їх створення до передачі в архів.
Неправильно організований документообіг може призвести до негативних наслідків на підприємстві.
На підприємстві ПАТ «Компанія «Райз» графік документообігу відсутній, тому ми запропонували графік документообігу.
В результаті дослідження облікової політики виявили, що в наказі не звертається уваги щодо поточних зобов’язань. Це свідчить про недосконалу організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, про те що наказ був створений лише для наглядності.
Нами пропонується в Наказі про облікову політику додати пункт щодо зобов’язань. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги також має дуже важливе значення і потребує доброї організації в бухгалтерському обліку. В Наказі про облікову політику повинні бути зазначені основні положення щодо обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками.
Відповідальним за стан кредиторської заборгованості призначити провідного бухгалтера.
Безпосередньою роботою даного бухгалтера буде планування погашень по зобов'язаннях по статтях бюджету, установлених регламентом.
У рамках своєї компетенції і доцільності фахівець може визначати можливі варіанти планування заборгованості.
Прогноз призначений для планування величини кредиторської заборгованості і кількості днів її рівномірного погашення, суми авансів і відстрочки поточних платежів по статтях і елементам бюджету.
Інвентаризація розрахунків проводиться в основному перед проведенням аудиту. Особливої уваги даному питанню на підприємстві не приділяють, що являється значним недоліком.
Порядок проведення інвентаризацій та відображення по обліку виявлених при інвентаризації розходжень регулюється Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України №69.
Нами рекомендується:
- додати до акта звіряння лист, у якому буде фраза “У разі неотримання підписаного акта звіряння протягом 10 днів вважаємо вказану в акті заборгованість погодженою”;
- акт звіряння надіслати рекомендованим листом (з повідомленням про вручення).
Це пропонується з метою повідомлення кредитора про ваші вимоги щодо погашення заборгованості. І в разі не підписання листа керівництво підприємства може звернутися до суду про стягнення боргу.
Для вчасного проведення інвентаризації на підприємстві доцільно було б запропонувати план-графік проведення інвентаризації із зазначенням періоду її проведення.
Литература
1. Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 р. № 436-ІV (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18.
2. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI
3. Цивільний кодекс України N 435-IV, 16.01.2003
4. Закон України «Про акціонерні товариства» №514-VI від17.09.2008
5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. за № 2996-XIV (зі змінами і доповненнями).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 затверджено Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (НП(С)БО 1)
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. за № 237
8. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. МФУ від 24.05.1995 р.№88
9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. за № 291.
10. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. за № 291
11. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку щодо операцій з формування статутного капіталу в акціонерних товариствах: затверджені рішенням ДКЦПФР від 11.06.03 №256. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi - Законодавство України
12. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: ЦУЛ, 2010. – 391 с.
13. Большой экономический словарь: 22000 терминов / Под ред. А.Н. Азрилиян. – М.: Институт новой экономики, 1999, - 1245 с.
14. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. / Заг. ред. Р.Л. Хом’ка. – 5-те вид., доп. і перероб. – Львів: Інтелект Захід, 2006. – 1088 с.
15. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спец. “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., допов. і перероб. – Житомир, ПП “Рута”, 2009. – 912 с.
16. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: "Рута", 2003.
17. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Обліку і аудиту”. – Житомир: ПП „Рута”, 2003.
18. Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О., Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник – Київ.:МАУП, 2003.
19. Верига Ю.Л., Зима Г.І. «Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи, коментар» - Київ «Центр учбової літератури», 2009.
20. Верхоглядова, Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і практика: Навч.-практ. посіб / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 536 с.
21. Волкова І.А. Фінансовий облік-2: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2009. – 224 с.
22. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс фінансового обліку: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2007. – 566 с.
23. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.
24. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану і перспективи розвитку: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.\
25. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 255 с.
26. Гура Н.А. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 541 с.
27. Грабова, Н.М. Теорія бухгалтерського обліку– К. : А.С.К., 2005. – 266с
28. Герасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс управлінського обліку: Навчальний посібник. – К.:Знання, 2007.
29. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 541 с.
30. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник - Київ: „Цeнтp навчальної літератури”, 2004.
31. Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник / С. Ф. Голов. – 4-те вид. – К. : Лібра, 2008. –704с.
32. Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: Знання, 2007.
33. Захожай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М., Базась В.М. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К: МАУп, 2005.
34. Загородній А.Г., Партии Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. І доп. — К.: Т-во „Знання”, КОО, 2004. — 377 с.
35. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – К.: Знання, 2004, 377 с.
36. Косміна Р.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ – К.: Вища школа, 2008. – 255 с.
37. Кругляк, Б.С. Бухгалтерський облік на підприємствах: Навч. посіб. – Хмельницький: ПП "Едельвейс", 2006. – 632 с.
38. Клименко, О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб / О. В. Клименко. — К.: Центр навчальної літератури, 2008. — 320 с.:
39. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
40. Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : Навч. посіб./ С.В.Кочерга, К.А.Пилипенко. -К.: Центр навч. л-ри, 2005.
41. Кужельний, М.В. Організація обліку: Підруч / М.В. Кужельний, С.О. Левицький. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 352с.
42. Кундря-Висоцька О.П. Організація обліку: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2007. – 223 с.
43. Левицька С.О. “Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної формивласності” конспект лекцій для студентів V курсу денної та VІ курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” – Рівне: УДУВГП, 2004
44. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика 3-те видання. Навч. посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2009
45. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб. для ВУЗ. – 3-те вид., випр. – К.: ЦУЛ, 2008. – 606 с.
46. Литвин Б.М., Стельмах М.В. «Фінансовий аналіз»: Навчальний посібник. К.: «Хай-ТекПрес», 2008р
47. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник.- Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2005.
48. Кобилянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. — К,: Знання, 2004. — 473 с.
49. Маркович, В.М. Функціонування підприємницького капіталу/ В.М. Маркович // Вісник НБУ, №5, 2001.
50. Нападовська Л. Облік у системі управління підприємствами / Л. Нападовська // Економіка України. – 1999. – №4. – С. 44-52.
51. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
52. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на підприємствах: Підруч. – К.: Аграрна освіта, 2007. – 605 с.
53. Орлова В.К. Основи бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 296 с.
54. Пантелєєв В. П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : [моногр.] / Пантелєєв В. П. ; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. – 491с.
55. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №2, лютий, 2009р.
56. Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук В.Л. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі : Навч. посібник – К.:ВД „Професіонал”, 2004.
57. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. – М.: Перспектива, 2005, - 688 с..
58. Савченко В.Я, В. О. Зотов, С. А. Кириленко та ін. Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. Дисц — К.: КНЕУ, 2003. — 268 с.
59. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. – К.: Знання, 2005, – 662 с.
60. Сльозко, Т.М. Організація обліку: Навч. посіб / Т. М. Сльозко. — К.: Центр навчальної літератури, 2008. — 224 с
61. Скирпан О.П., Палюх М.С. Фінансовий облік: Навч. посіб. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 407 с.
62. Сук Л.К., Сук П.Л. «Бухгалтерський облік» Навчальний посібник, Київ: «Знання», 2008.
63. Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 440 с
64. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.- 6-те вид.-К.: А.С.К., 2004.
65. Швець В.Г. «Теорія бухгалтерського обліку», Підручник, Київ: «Знання» - 2008.
66. Шквір В.Д., Загородній А. Г., Височан О.С, Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003.
67. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2002, - 460 с.
Другие работы этого направления