Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
.
ЦЕНА:   160 грн.
ЦЕНА:   416 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН-ЧЛЕНІВ МЕРКОСУР   (ID работы: 4292)

Направление: Экономика общая
Предмет: Экономика регионов
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 39
Год защиты: 2012
Язык: Украинский
Содержание
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
1.1 Інтеграційні об’єднання: поняття та причини створення
1.2 Етапи розвитку інтеграційних об’єднань
1.3 Передумови створення МЕРКОСУР
РОЗДІЛ 2. ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН-ЧЛЕНІВ МЕРКОСУР
2.1 Динаміка торгівельного співробітництва країн-членів МЕРКОСУР
2.2 Інвестиційна співпраця країн-членів МЕРКОСУР
2.3 Економічні зв’язки МЕРКОСУР з традиційними партнерами: міжамериканський і європейський вектори співпраці
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕРКОСУР
ВИСНОВКИ
АНОТАЦІЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Введение
Актуальність дослідження. Розвиток світових продуктивних сил на сучасному етапі все більш набуває характеру цілісності та безперервності їх національних елементів. Це обумовлює перевагу доцентрових сил у розвитку світового господарства та зростання відкритості національних економік, виступає каталізатором інтернаціоналізації господарського життя. Сучасний світовий економічний розвиток характеризується двома головними тенденціями. З одного боку, зростають, посилюються і домінують процеси міжнародної економічної інтеграції. Міжнародна економічна інтеграція як явище характеризується відсутністю будь яких форм дискримінації іноземних партнерів у кожній із національних економік, а як процес виявляється в стиранні відмінностей між економічними суб'єктами різних країн.
Для країн Центральної та Східної Європи, в тому числі і для України, необхідно звернути увагу на багатогранний латиноамериканський досвід економічної інтеграції, на позитивні та негативні аспекти становлення МЕРКОСУР. Важливо врахувати труднощі, які ще недавно долали країни-члени організації для створення своєї правової бази. Слід враховувати, що інтеграційні процеси стосуються не лише економіки, але й соціально-гуманітарної сфери. Тому надзвичайно важливим є вдалий досвід МЕРКОСУР у найбільш раціональному розподілі сфер діяльності між усіма учасниками спільного ринку без обмеження їх інтересів при дотриманні принципу взаємодоповнюваності економік країн-учасниць.
Мета й завдання дослідження. Метою курсової роботи є аналіз структури та динаміки регіональної економічної інтеграції МЕРКОСУР. Завдання дослідження:
- визначити що таке інтеграційні об’єднання: поняття та причини створення;
- встановити етапи розвитку інтеграційних об’єднань;
- виявити передумови створення МЕРКОСУР;
- проаналізувати динаміку торгівельного співробітництва країн-членів МЕРКОСУР;
- дослідити інвестиційну співпрацю країн-членів МЕРКОСУР;
- встановити економічні зв'язки МЕРКОСУР з традиційними партнерами: міжамериканський і європейський вектори співпраці;
- визначити проблеми та перспективи розвитку країн МЕРКОСУР.
Об'єктом дослідження є економічне співробітництво країн МЕРКОСУР.
Предметом дослідження є сучасний стан та перспективи економічного співробітництва країн-членів МЕРКОСУР.
Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи є науковий, емпіричний (спостереження, опис), теоретичний (аналіз) методи .
Теоретичною основою роботи стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених в галузі міжнародної економічної науки. Праці зарубіжних і вітчизняних учених, у тому числі таких, як K. Дойч, Ф.Моро-Дефарж, A. Спінеллі, Е. Хаас, A. Етзоні, В. Іноземцева, Ю. М. Юмашев та інші. При написанні курсової роботи використані підручники, посібники, періодичні видання, Інтернет джерела, офіцій сайти держав.
Структура курсової роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається із вступу, основної частини (трьох розділів та підрозділів), загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.
Заключение
Дослідження економічного співробітництва країн-членів МЕРКОСУР дозволяє зробити наступні висновки.
Міжнародну економічну інтеграцію можна визначити як якісно новий етап розвитку і форму прояву інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає зближення і взаємопристосування, переплетення всіх структур національних господарств.
Регіональна інтеграція зумовлена, насамперед, потребами розвитку продуктивних сил, які дедалі переростають національно-державні межі, що призводить до неухильного поглиблення міжнародного поділу праці та підвищення взаємозалежності національних господарств. Незважаючи на гостру конкуренцію і міждержавні суперечності, взаємозв'язок національних процесів відтворення стає дедалі тіснішим, відбувається зближення національних економічних і політичних структур, складається господарський регіональний комплекс, формується нова культура спілкування між націями.
З досвіду інтеграційних процесів у Південній Америці слід зробити висновок, що різні за рівнем розвитку держави можуть не лише існувати в одному спільному ринку, але й успішно співпрацювати. Опираючись на досвід створення та функціонування МЕРКОСУР, тим, хто намагається створювати торговельно-економічні союзи тут, у Центральній та Східній Європі, можна дати такі рекомендації — потрібна ретельна підготовка всіх складових такого об'єднання, забезпечення висококваліфікованого керівництва. Надзвичайно важливим для кожної країни є пошук свого місця в інтеграційному процесі, уникнення суперечностей і розумний компроміс.
МЕРКОСУР залишається найбільшим ринком інтегрованим Латинської Америки, де зосереджено 45% населення або більше 200 мільйонів чоловік, 50% сукупного ВВП (понад 1 трлн. дол.), 40% прямих зарубіжних інвестицій, більше 60% сукупного обсягу товарообігу і 33% обсягу зовнішньої торгівлі південноамериканського континенту.
Дослідження економістів показують, що у взаємній торгівлі країн МЕРКОСУР домінують товари, мало конкурентноспроможні на світовому ринку. В результаті взаємна торгівля стає перевагою для виробників, але не для покупців, які надають перевагу імпортним товарам з більш розвинутих країн. Щоправда, частка високотехнологічних товарів у внутрішньому товарообороті країн МЕРКОСУР має стійку тенденцію до зростання: якщо у 1970-му році частка машинобудівної продукції складала лише 3,4%, то в 1985 - 12,6%, у 1996 році - 16,4% (у країнах Андської Групи вона за цей же період зросла всього лиш з 0,4% до 3,1%).
Уряд має намір істотно розширити географічну структуру українського експорту, уклавши режим вільної торгівлі з країнами Південної Америки. Незважаючи на віддаленість, цей регіон цікавий для українського бізнесу. Найбільше від спрощення торгівлі має виграти вітчизняне машинобудування. Про це пише Комерсант-Україна в публікації "Строго на південь".
Південний спільний ринок МЕРКОСУР створений в 1995 році чотирма країнами: Бразилією, Аргентиною, Уругваєм та Парагваєм. Мета договору — формування зони вільної торгівлі та спільного ринку. З 1996 року з'явилися два асоційованих члени — Чилі та Болівія. Згідно з Асунсьйонським договором, метою МЕРКОСУР є створення зони вільної торгівлі та спільного ринку.
Економічні проблеми в регіоні, які починаються з 1998 року, спричинили зменшення обсягів торгівлі всередині блоку, яке сьогодні становить лише 20 % від загального обсягу торгівлі МЕРКОСУР. Проблеми існують через невизначеність керівництва МЕРКОСУР щодо майбутнього — створення панамериканської зони вільної торгівлі чи поглиблення співпраці з ЄС.
Литература
1. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник/За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Сіваченка І.Ю., К.: - ЦУЛ, 2006.
2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посібник / За ред. Козака Ю.Г., Сіваченка МО., Логвінової Н.С.- К.: ЦУЛ, 2006.
3. Дахно І. І., Бовтрук Ю. А. Міжнародна економіка. Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2006. — 248 с:
4. Киреев А.П. Международная зкономика: Учеб. пособие для вузов: В 1 ч. - М.: Междунар. отношения, 2000.
5. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Кутайні З. та інші. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Кутайні З. - К.: Центр учбової літератури. - 2007. - 440с.
6. Міжнародна економіка: Навчальний посібник Під заг. редакцією О. Г. Гупала,2007
7. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Розач О. І. Світова економіка: Підручник. - К.: Либідь, 2007. - 640 с.
8. Аргентина. Приватизация, инвестиции. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.polpred.com/?cnt=12&art=325
9. Аргентина. Країни світу. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://svit.ukrinform.ua/Argentina/argentina.php?menu=economy
10. Інвестиції в Бразилію. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://halupa.org.ua/article.php/20110509192412568
11. Міжнародна економіка (Лазебник). [Електронний ресурс] – режим доступу: http://books.br.com.ua/25143
12. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. Київ. Кондор. 2008 [Електронний ресурс] – режим доступу: http://ukrlibrary.com.ua/books/11/3/3/302.html
13. Міжнародна економіка (конспект лекцій КНЕУ). [Електронний ресурс] – режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/614/42/
14. Міжнародна економіка. [Електронний ресурс] – режим доступу:. http://www.info-library.com.ua/books-text-7218.html
15. Міжнародні організації - Кучик О.С. Українські підручники онлайн. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://pidruchniki.ws/13331222/ekonomika/spivrobitnitstvo_derzhav_pivdennoyi_pivnichnoyi_ameriki
16. Міжнародна економічна інтеграція. Підручники он-лайн. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.bookz.com.ua/3/10.htm
17. Мировая экономика: Учебник для ВУЗов. Булатов А.С. Москва.: Юристь, 2000. с.734 [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.masters.donntu.edu.ua/2004/fem/goncharik/library/knigabulatov.html
18. Меркосур . Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/
19. Співробітництво держав Південної і Північної Америки, Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Історія створення МЕРКОСУР, Міжнародні організації Бібліотека українських підручників. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://libfree.com/190080676_ekonomikaspivrobitnitstvo_derzhav_pivdennoyi_pivnichnoyi_ameriki.html
20. Офіційний сайт МЕРКОСУР. http://www.mercosur.int/
21. Офіційний сайт Аргентини . http://www.argentina.ar/
22. Argentina. http://www.scavage.com/trade?menu=ar.import/definitive&query=period:2010&inquiry=product.
23. Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, U.S.A., 2010

24. Mendoza M. Which MERCOSUR Anyway? — Trends in Latin American and Carribean Integration. —
25. The MERCOSUR and Chile vis-a-vis the FTAA: Implications and Opportunities
26. Zwischen MERCOSUR und ALCA // Newsletter der Zentral-stelle fur MERCOSUR Angelegenheiten. —
Другие работы этого направления
Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Іспанії
Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Італії
Необхідність формування середнього класу в умовах трансформації ринкової економіки
Регіональні особливості міграції населення в Україні
Регіональна економіка задачі
Планування фонду оплати праці на прикладі “Управління праці і соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації”
Задачі економіка регіонів
ЕКОНОМІКА ЛУГАНСЬКА
Регіональні особливості розвитку транспортної системи території світу
Аналіз державної служби служби Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації в реалізації програм соціального забезпечення населення
Задачі з економіки регіонів
Роль iноземних iнвестицiй в трансформацiйних процесах краiн iз перехiдною економiкою (на прикладi Украiни)
Анализ неценовых факторов и их влиянии на рынок нефтепродуктов Днепропетровска