Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
.
ЦЕНА:   100 грн.
ЦЕНА:   229 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Світова торгівля її форми та структура   (ID работы: 4231)

Направление: Экономика общая
Предмет: Микроэкономика
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 39
Год защиты: 2014
ВУЗ: Киевский Национальный Торгово-экономический Университет (КНТЭУ)
Специальность (факультет): ФЕМП
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Теоретичні аспекти світової торгівлі
1.1. Поняття світової торгівлі та її основні показники
1.2. Історичні аспекти світової торгівлі
1.3. Види світової торгівлі
2. Структура та форми світової торгівлі
2.1. Структура світової торгівлі
2.2. Форми світової торгівлі
3. Участь України в світовій торгівлі
3.1. Проблеми та шляхи їх вирішення України в СОТ
3.2. Аналіз динаміки світової торгівлі послугами України
3.3. Регулювання торгівлі послугами в рамках СОТ: передумови та наслідки для України
Висновок
Список використаної літератури
Додатки
Введение
Актуальність теми. Сучасна торгова політика держав, як і в попередні часи, відзначається розвитком і протиборством двох тенденцій: протекціонізму і фритредерства. Кожний із вказаних напрямів мав перевагу на певних етапах. Суть протекціонізму полягає в економічній політиці держави, яка направлена на захист національної економіки або окремих їі галузей від закордонної конкуренції за допомоги мита, тарифів, податків, квот, субсидій тощо.
Фритредерство, як антипод протекціонізму, характеризується лібералізацією зовнішньої торгівлі.
Однак потрібно мати на увазі, що зниження митних бар'єрів зовсім не означає зменшення регулювання, тим паче його ліквідацію. Характерною його рисою є регіоналізація протекціоністської політики.
Активізується процес створення нових регіональних економічних угруповань країн Азії, Африки, Латинської Америки.
Результатом вищеназваної тенденції стає постійне "розмивання" принципу рівності всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності, втіленого в системі "режиму найбільшого сприяння".
Усередині нових угруповань формується реальний режим найбільшого сприяння, і, з іншого боку, жорсткими стають умови проникнення на регіональні ринки. Часто висуваються надумані причини для такої політики.
Міжнародні економічні відносини, їх ефективність залежать не тільки від забезпеченості ресурсами, ринками збуту, взаємодоповнюваності національних структур, адаптованості національних господарських механізмів, але і значною мірою від суб'єктивного фактора, політики урядів. У сучасних умовах держави активно беруть участь у розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Цей вплив здійснюється за допомоги заходів, які можна поділити на дві основні групи: економічні та адміністративні (нетарифні).
Якщо ж зробити загальний висновок стосовно розвитку зовнішньої торгівлі, можна сказати, що на сучасному етапі все-таки перемагає їі лібералізація за умови використання більш гнучкої протекціоністської політики.
Особливості становлення та розвитку світового ринку послуг досліджують у своїх наукових працях такі вчені, як Газман В., Горемикін В., Козик В., Панкова Л., Мазаракі А., Заблоцька Р. та інші.
Ціллю даної курсової роботи є вивчення світової торгівлі, її форм та структури.
Виходячи з поставленої цілі в курсовій роботі були визначені настіпні задачі:
1. вивчити поняття світової торгівлі та її основні показники;
2. розглянути історичні аспекти світової торгівлі;
3. описати види світової торгівлі;
4. розглянути структуру світової торгівлі;
5. описати форми світової торгівлі;
6. розглянути проблеми та шляхи їх вирішення України в СОТ;
7. провести аналіз динаміки світової торгівлі послугами України;
8. вивчити регулювання торгівлі послугами в рамках СОТ.
Об’єктом даної курсової роботи є світова торгівля.
Предметом даної курсової роботи є вивчення світової торгівлі.
Дана курсова робота складається з вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Заключение
У світовому господарстві все більше розвивається така специфічна форма міжнародних відносин, як світова (всесвітня) торгівля. На частку торгівлі припадає приблизно 80 % всього обсягу міжнародних економічних відносин.
Світова (всесвітня) торгівля — це торгівля, яка передбачає переміщення товарів та послуг за межі державних кордонів. її ще можна трактувати як відносини країн з метою вивезення (експорту) та ввезення (Імпорту) товарів та послуг.
Сучасній міжнародній торгівлі притаманний процес бартеризації. На "зустрічні" поставки припадає від 20 до 30% всієї світової торгівлі.
Спостерігаються зміни у методах конку рентної боротьби на зовнішніх ринках. Цінова конкуренція поступово відступає на другий план. Конкуренція переходить у сферу якості і технічної новизни виробів, надійності, дизайну, економічності.
Сьогодні успіх на зовнішньому ринку залежить і від уміло поставленої реклами. Важливо вчасно і дохідливо, переконливо показати переваги тієї чи іншої продукції або послуги.
В ролі продавців і покупців виступають держави, державні та недержавні організації, окремі особи, приватні, акціонерні та коопе­ративні підприємства й фірми.
Будь-якій державі для успішного функціонування на всесвітньому ринку необхідно мати свою зовнішньоекономічну інфраструктуру — систему, яка може забезпечити просування товарів та послуг від виробника до споживача в іншій країні. У цій системі основними є матеріально-технічна база (склади, які обладнані необхідним устаткуванням) та спеціалізовані організації для після продажного технічного обслуговування. Країна, яка не має зовнішньо­економічної інфраструктури, змушена багато витрачати для забезпечення доступу до зовнішньоекономічної інфраструктури інший держав (для оплати транспортування, страхових та банківських послуг, послуг торгових домів чи компаній тощо).
Грошові розрахунки із зовнішньоторговельних операцій та кредитування зовнішньої торгівлі здійснюються переважно банківськими установами (не обов'язково спеціалізованими).Страхуванням вантажів займаються спеціальні заклади страхового бізнесу.Стан зовнішньої торгівлі характеризується низкою показників, серед яких основними є її обсяг, динаміка експорту та імпорту, товарна та географічна структура.
Ефективність зовнішньої торгівлі значною мірою залежить і від того, як налагоджено після продажне обслуговування продукції з точки зору надійності, оперативності, зручності.
Поряд із законною практикою здійснення торгівлі набувають сили незаконні форми і методи здійснення зовнішньоторгових операцій. Контрабанда, торгівля товарами з фальсифікованими торговими знаками, за деякими оцінками, досягає обсягу 60 мільярдів доларів на рік.
У боротьбі за ринок урядових замовлень нерідко використовується підкуп впливових службовців.
Зовнішня торгівля часто використовується для досягнення певних політичних цілей. Економічне ембарго, або обмеження державою поставок певної продукції, нерідко проводиться з метою політичного тиску. Загальна тенденція зовнішньої торгівлі - її лібералізація. За результатом переговорів у межах ГАТТ середній рівень митних податків вдалося знизити до рівня 5% їх вартості. Але така тенденція неоднозначна. Ринок душить і викидає на узбіччя неконкурентоспроможні галузі й виробництва. Це особливо актуально для України. Тут потрібна зважена державна політика, яка б оптимально поєднувала відкритість і протекціоністські важелі.
Але сьогодні жодна з країн - ні велика, ні мала - не може успішно розвиватися без налагодження зовнішньоекономічних зв'язків. А для малих, так званих "нових індустріальних країн", зовнішня торгівля стала визначальним фактором економічного зростання.
Литература
1. Бураковський І. Вступ України до СОТ: як правильно оцінити наслідки / Бураковський І. // Економічний часопис XXI ст.- 2009.- №7-8. – с. 6-8.
2. Костина К.В. Система регулювання торгівлі послугами на глобальному рівнім/ Костина К.В.//Зовнішня торгівля: право та економіка.- 2009 - №1. – с. 41-47.
3. Кузьминський Ю.А. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – 179 с.
4. Левада А.Н. Експорт-імпорт промислових товарів України у І півріччі 2010 р.// Діловий вісник.- 2010. - №9, - с.11.
5. Левковець П.Р. Міжнародні перевезення і транспортне право. – К.: „Арістей”, 2009. – 140 с.
6. Левченко З. Плюси і мінуси членства в СОТ // Цінні папери України – 2010. - №9. – с.23
7. Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового господарства: Навч. посіб./ Лугінін О.Є., Фомішин С.В. – К.: ЦНЛ, 2009. – 502 с.
8. Новицький В.С., Пашко П.В. Міжнародна економічна діяльність України: Підручн. – КНЕУ, 2009. – 948 с.
9. Савко Н. - Торговельний потенціал України // Журнал “Бізнес” – 2010. – №8. – С. 11-12
10. Сергієнко О. М. Вступ до Світової організації торгівлі // Формування ринкових відносин в Україні, 2009. - №3 – с. 55-59.
11. Сиденко В., Ще раз про відносини України з ЄврАзЕС // Дзеркало тижня. – 2011.- № 20 (395). – с. 20-48
12. Сухарський В.С., Сухарський В.В., Охота В.І., Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: теорія, методологія, практика. Навчальний посібник (курс лекцій). Тернопіль: Астон, 2009. – 464 с.
13. Торговельний потенціал України / Савко Н./ Журнал «Бізнес». - 2009. - №8. – с. 4-43.
14. Фомін І.В. До питання вдосконалення системи тарифного регулювання імпорту в Україні // Економіка України. – 2012. - №10. – с. 25-33.
15. Фомишин С.В. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий: Учебное пособие / - Херсон: Олди плюс, 2012, - 560с.; ил.
16. Щербина Л.В. Експорт та імпорт товарів: особливості податкового і бухгалтерського обліку // Баланс. – 2010. - №33. – с. 51-53.
17. Яремко Л.А. Імпорт та його вплив на макроекономічні процеси // Фінанси України. – 2012. - №7.- с. 75-82.
18. Державний комітет статистики / [Електонний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
19. Підсумки зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу за 2008 - 2012 роки / [Електонний ресурс] / Режим доступу: www.kmu.gov.ua.
20. Статистичні дані про обсяги зовнішньої торгівлі / [Електонний ресурс] – офіційний сайт Eurostats – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
21. Чумак В.М., Нікішенко С.О., Проблема перспективного партнерства України у регіонах Далекого Сходу та Південно-Східної Азії / [Електонний ресурс] / Режим доступу: www.niisp.gov.ua
Другие работы этого направления
Ринок землі
Модель монополістичного ринку: сутність та умови існування
Мікроекономіка контрольна
Еластичність пропозиції, порівняння коротко- та довгострокового коефіцієнта еластичності. Застосування теорії еластичності у податковій політиці держави
Задача Мікроекономіка
Еластичність попиту та пропозиції, практичне застосування знань про еластичність
Мікроекономіка контрольна
1. Виробничий процес, його складові. Виробнича функція та економічна ефективність виробництва 2. Загальний, середній та граничний продукт, їх динаміка 3. Поняття виробничої функції, її властивості
Мікроекономіка контрольна робота
Характеристика підприємства як суб’єкта ринку
Контрольна мікроекономіка
Мікроекономіка задача
Мікроекономіка задача
Ринок монополістичної конкуренції
Мікроекономіка
Контрольна робота з дисципліни "Мікроекономіка" (Варіант №5)
Ефект заміщення та ефект доходу по Слуцькому та Хіксу
Мікроекономіка
Модель олігополістичного ринку: сутність та причини виникнення
Контрольна мікроекономіка
Контрольна робота з мікроекономіки
Задачі з дисципліни "Мікроекономіка"
Реакція споживача на зміну доходу. Крива Енгеля
Мікроекономіка
Мікроекономіка в системі економічних наук
Мікроекономіка контрольна