Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
.
ЦЕНА:   200 грн.
ЦЕНА:   480 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Особливості впливу самореалізації на прояв агресивної поведінки у старшому підлітковому віці   (ID работы: 1078)

Направление: Психология/Педагогика
Предмет: Вековая психология
Тип работы: Дипломная работа
Число страниц: 110
Год защиты: 2009
Язык: Украинский
Содержание
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОСТІ У ПІДЛІТКІВ
1.1. Трактовка природи агресії різними психологічними школами
1.2. Теоретичний аналіз проблеми самореалізації у сучасних психологічних дослідженнях
1.3 Причини та особливості прояву агресивної поведінки старших підлітків
1.4 Вплив рівня самореалізації на агресивну поведінку старшого підлітка
Висновки до 1-го розділу
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ РІВНЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ НА АГРЕСИВНУ ПОВЕДІНКУ У СТАРШОКЛАСНИКІВ 29
2.1. Методичне забезпечення емпіричного дослідження індивідуально-психологічних характеристик особистості дітей старшого підліткового віку
2.2. Діагностика специфіки впливу рівня самореалізації старших підлітків на агресивність
Висновки до 2-го розділу
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГУ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
3.1. Методологічні аспекти застосування тренінгу
3.2. Методи і прийоми асертивного тренінгу
3.3 Результати контрольного експерименту
Висновки до 3-го розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Введение
ВСТУП
Перелом у житті українського суспільства, пов’язаний з переходом до системи ринкових відносин, характеризується багатьма труднощами не тільки у соціально-економічній та політичній сферах, але й в етико-психологічній. Найгостріші проблеми стосуються молодого покоління. Останнім часом значно зросла дитяча злочинність, яка часто супроводжується актами агресії та жорстокості. Агресивні тенденції найрізкіше виявляються у підлітковому віці, коли здійснюється перехід до нового шабля розвитку особистості; серед підлітків посилюється негативізм, демонстративна стосовно дорослих поведінка, частішають випадки проявів жорстокості й агресивності. Психологи вказують на те, що агресивність ускладнює пристосування дітей до умов життя в суспільстві і посідає одне із перших місць у девіантній поведінці неповнолітніх. Отже, зростання агресивності дітей – одна з найактуальніших проблем сьогодення.
Проблема агресивності та агресивної поведінки, яка стосується суспільства взагалі, викликає гострий науково-практичний інтерес дослідників. Проте спроби пояснення агресивних проявів у поведінці молодих людей утруднюються тим, що у професійних колах та у багатьох теоретичних концепціях явище агресії отримує дуже протирічні тлумачення, створюючи перешкоди як його розумінню, так і можливості нівелювання агресивності.
Особливості агресивної поведінки осіб різних вікових груп вивчалися як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками (Е.Аронсон, Г.Паренс, Ф.Перлз, Х.Хекхаузен, М.В. Алфімова, В.І. Трубнікова, М.Л. Бутовська, Н.А. Дубинко, Н.Ю. Максимова, К.Л. Милютіна, В.М. Крайнюк, О.О. Смирнова, Т.Р. Хузєєва, К.Бютнер, О.В. Гордякова, А.К. Осницький, Л.І. Семенюк, Л.С. Славина, З.Фрейд, Е.Фромм, К.Лоренц).
Проте огляд наукової літератури дозволив нам встановити недостатню вивченість індивідуально-психологічних детермінант агресії, які фактично присутні у всіх інших аспектах причинної обумовленості та розмаїтті її проявів.
Старші підлітки, які характеризуються емоційною нестійкістю, стоять перед вибором свого подальшого учбового та трудового шляху. Незалежно від фаху, який обирає молода людина, вона повинна упевнено почуватися, потрапляючи до різних життєвих ситуацій. Все це залежить, насамперед, від розвитку у старших підлітків прагнення до самореалізації своєї особистості.
Потреба у самореалізації, самоактуалізації є головною властивістю особистості. Ця ідея є центральною для багатьох сучасних концепцій про людину. Вона займає провідне місце у гуманістичній психології, яка є одним із наймогутніших напрямків сучасної психологічної науки та практики, що інтенсивно розвивається.
Проблеми самореалізації та самоактуалізації особистості досліджували К.Роджерс, А.Маслоу, К.Юнг, А.Адлер, К.Хорні, Г.Олпорт, Е.Фромм, О.О. Реан, Л.О. Рудкевич, Є.Ф. Рибалко, Л.О. Коростильова та ін.
Між тим, результати багатьох досліджень залежності між рівнем агресивності та окремими індивідуально-психологічними характеристиками особистості не дають цілісної інформації про механізми детермінації агресивних поведінкових проявів, тому що їх симптоми розглядаються розрізнено, а не комплексно.
Отже, вивчення зв’язку між рівнем самореалізації підлітків, їхніми особистісними якостями та агресивною поведінкою має важливе теоретичне та практичне значення.
Теоретичною основою нашої роботи стали дослідження вищеназваних авторів поряд з іншими працями з проблем агресії та самореалізації.
Висока значущість та недостатня розробка даних проблем обумовили вибір теми, об’єкта та предмета нашого дослідження.
Об’єктом дослідження є агресивна поведінка старших підлітків.
Предметом дослідження є особливості впливу самореалізації на прояв агресивної поведінки у старшому підлітковому віці.
Мета роботи полягає у виявленні експериментальним шляхом особливостей впливу рівня самореалізації на прояв агресивної поведінки у старшому підлітковому віці.
Гіпотеза дослідження:
- ми виходили із припущення, що між рівнем самореалізації та проявами агресії існує значуща взаємозалежність; низький рівень самореалізації у старшому підлітковому віці обумовлює агресивні тенденції у поведінці та впливає на індивідуально-психологічні характеристики особистості підлітка в цілому (самооцінку, рівень домагань, конфліктостійкість, рівень саморозвитку).
Завдання дослідження.
1. Проаналізувати теоретичні підходи до розробки проблем агресії та самореалізації у сучасній психологічній науці..
2. Дослідити особливості проявів агресії та самореалізації у старшому підлітковому віці.
3. Визначити особливості взаємовпливу агресії та самореалізації на формування й прояв особистісних якостей старших підлітків.
4. Обґрунтувати, розробити та апробувати програму тренінгу з подолання агресивної поведінки підлітків
Методологічною та теоретичною основою дослідження були: положення про єдність психіки та діяльності (Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн); системний підхід до дослідження особистості (Б.Г. Ананьєв, Б.Ф. Ломов); праці, присячені вивченню генезису агресії (З.Фрейд, Дж.Доллард, Л.Берковіц, А.Бандура, А.Реан, І.А. Фурманов), а також особливостей агресивної поведінки осіб різних вікових груп (Н.Ю. Максимова, Л.І. Семенюк, С.О. Бєлічева, І.О. Невський, І.Б. Бойко та ін.), дослідження з поблем самореалізації та самоактуалізації (А.Маслоу, А.Адлер, К.Хорні, Г.Олпорт, Л.О. Рудкевич, Є.Ф. Рибалко, Л.О. Коростильова та ін.); принципи становлення та розвитку особистості та психологічних підстав педагогічного сприяння йому (Л.І. Божович, Д.І. Фельдштейн та ін.); принципи гуманістичного підходу до психокорекції (С.Д. Максименко, Т.С. Яценко, К.Роджерс та ін.).
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених у роботі завдань, досягнення мети, перевірки сформульованої гіпотези використовувався комплекс теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження: анкетування, бесіда, метод експертних оцінок, стандартизовані опитувальники, методи математичної статистики, метод якісної обробки даних (аналіз і синтез отриманих даних, їх систематизація та порівняння з результатами інших досліджень).
Тестування здійснювалось за методиками, спрямованими на діагностику широкого спектру індивідуально-психологічних характеристик особистості старших підлітків (опитувальник САМОАЛ, тест „Самооцінка” Б.А. Сосновського, методика Басса-Дарки, проективна методика «Рука Вагнера»).
База дослідження: загальноосвітня школа №1 смт. Борова Київської області У дослідження взяли участь 60 дітей віком від 14 до 15 років (40 дівчинок та 20 хлопчика).
Заключение
ВИСНОВКИ
У роботі наведене теоретико-експериментальне узагальнення проблеми психологічного впливу рівня самореалізації на агресивну поведінку в старшому підлітковому віці. У процесі дослідження гіпотеза, яку ми висунули, знайшла своє підтвердження, було досягнуто поставлених цілей та вирішено завдання. На основі отриманих експериментальних даних можна зробити наступні висновки:
1. Здійснений теоретичний аналіз проблеми впливу рівня самореалізації на агресивну поведінку в старшому підлітковому віці у сучасних психологічних дослідженнях.
2. Встановлено, що старші підлітки характеризуються більшим вираженням агресивних форм поведінки, ніж ворожих реакцій. Більшість підлітків схильні до прояву фізичної, вербальної та непрямої агресії, негативізму та відчуття провини і докорів сумління. Найменше діти старшого підліткового віку проявляють схильність до підозрілості, роздратування та образи.
3. Виявлено, що старші підлітки характеризуються середнім та високим рівнем самореалізації. Більшість дітей старшого підліткового віку мають високий рівень самореалізації за шкалами цінностей, автономності, ауто симпатії та креативності. Низький рівень самореалізації підлітки проявляють за шкалою орієнтації у часі.
Рівень самореалізації має істотний вплив на агресивну поведінку (зокрема на фізичну, вербальну, непряму агресію та роздратування) в старшому підлітковому віці. Чим вище рівень самореалізації у підлітків, тобто чим більше діти старшого підліткового віку самодостатні, задоволені результатами своєї діяльності, впевнені у собі, прагнуть до гармонічних міжособистісних стосунків та характеризуються центрованістю на конструктивному зростанні особистості, тим менше вони схильні до застосування фізичної сили до інших осіб, непрямої агресії, а також до вираження негативних почуттів через форму та зміст словесних відповідей.
4. У дослідженні встановлено, що у старших підлітків переважає занижена самооцінка та адекватний рівень домагань, спостерігається високий рівень диференціації між даними індивідуально-психологічними особливостями підлітків.
На агресивну поведінку дітей старшого підліткового віку значний вплив мають такі індивідуально-психологічні характеристики особистості, як самооцінка та рівень домагань. Адекватні самооцінка та рівень домагань обумовлюють зниження рівня агресивності та підвищення рівня самореалізації: підлітки, які правильно співвідносять свої можливості та здібності, намагаються ставити перед собою досяжні цілі та реально дивитися на свої невдачі і успіхи, прагнуть до покращення своїх досягнень і до самовдосконалення, найменше схильні до використання фізичної сили до інших осіб, спалахів люті, проявлення при збудженні запальності та грубості, вираження негативних почуттів через форму та зміст словесних відповідей, характеризуються центрованістю на конструктивному зростанні своєї особистості, високим рівнем самореалізації, впевненістю у собі та довірою до навколишнього світу, і в цілому – гармонічним розвитком. Отже, чим нижче рівень диференціації між самооцінкою та рівнем домагань дітей старшого підліткового віку, тим менше вони схильні до прояву агресивних форм поведінки та мають вищий рівень самореалізації.
В результаті проведеної теоретичної й практичної роботи, нами був отриманий грунтовий та багатоплановий матеріал, який дозволив зробити наступні висновки:
Розглянуті нами вікові особливості агресії свідчать, що вона найбільш має свою прояву у старшому підлітковому віці (14 - 16 років), що пов’язано з переходом від дитинства до дорослості через статеве дозрівання, яке ще більш посилює прояви агресивної поведінки.
В літературі є також існування статево - вікових відмінностей у способу вираження агресивності (Лагерспетц К., Канкейнен А). Виявлено, що дівчата у підлітковому віці використовують непрямі способи агресивної поведінки (негативізм та вербальна агресія), а хлопці - прямі (фізична агресія та негативізм).
В результаті проведеного експериментального дослідження нами були отримані такі дані:
В результаті проведеного формуючого експерименту ми можемо стверджувати, що наша корекційна програма по невілюванню агресивної поведінки у підлітків ефективна. Це доводять результати контрольного експерименту, які свідчать про загальне зниження високих рівнів агресивності, ворожості, та підвищення рівня самореалізації.
Отже, корекційна програма допомогла нам знизити рівень агресивності зарахунок підвищення рівня самооцінки та самореалізації . Це свідчить про те, що наша гіпотеза ще раз підтверджується.
На основі проведеного дослідження були розроблені рекомендації, які дозволять педагогам і батькам стримувати агресивну поведінку підлітків:
Викладене вище дозволяє нам стверджувати, що попередження та подолання труднощів у вихованні підлітків залежить від правильності та повноти визначення факторів, які їх породжують та обумовлюють. При організації психологічної профілактики агресивної поведінки підлітків необхідно враховувати соціальні та психологічні причини та фактори, що сприяють виникненню у них агресивних імпульсів, а також індивідуально-психологічні характеристики особистості підлітків, що дозволить здійснювати диференційований підхід до дітей підліткового віку.
Литература
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Андреева Г.М. Современная зарубежная социальная психология: Тексты. - М.: изд-во Моск. ун-та; 1984. - 324 с.
2. Бандура А., Уолтер Р. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитательных и семейных отношений / Под ред. С. Римского. - М., Апрель - Пресс: ЭКСМО - Пресс, 2000. - 509 с.
3. Басс А.Х. Психология агрессии, 1961
4. Бовть О. Соціально - психологічні причини агресивної поведінки підлітків // Рідна школа. - 1999. - № 2 - с.17-20.
5. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе. Хрестоматия, ч. ІІ. — С. 129
6. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения. - СПб., 1994. - 316с.
7. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия: Учебное пособие. - С. - П.: Питер, 1997. - 351 с.
8. Бюттер К. Жить с агрессивными детьми. - М.: Просвещение, 1997. - 416 с.
9. Возрастные особенности психического развития детей. / Под ред. И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной. - М.: Академия, 1982. - 532 с.
10. Гамезо М.В. Атлас по психологии. - М.: Просвещение, 1986. - 498 с.
11. Гарбузов В.И. Практическая психотерапия. – С.-П.: Питер., 1994.-С. 25.
12. Гордякова О. В. Влияние агрессивности личности на оценку наружной рекламы с различными формально-динамическими характеристиками : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 Москва, 2003 188 с.
13. Детский психолог. / Под ред. Е.И. Рогова. - Вып.1. - Ростов-на-Дону: Прогресс, 1992. - 234 с.
14. Доллард Д. и др. Фрустрация и агрессия, 1939;
15. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Краткий психологический словарь: Личность, образование, самообразование, профессия. - Мн.: "Хэлтон", 1998. - 399 с.
16. Іванова В.В. Причини та форми агресивної поведінки підлітків // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. - № 5. - с.14-16.
17. Кабанова М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Академия., 1983. – С. 23.
18. Калинина Н. В. Социальная успешность как фактор позитивной профилактики отклоняющегося поведения школьников // Психологическая профилактика асоциального поведения детей и подростков: сборник научно-методических статей: заочный семинар школьных психологов. Выпуск 15 / Под ред. М. И. Лукьяновой. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 92 с.
19. Коломинский Я.Л., Психология детского коллектива. - Минск: Народная асвета, 1984. - 239 с.
20. Креч Д., Крачфилд А., Ливсон Н. Нравственность, агрессия, справедливость. // Вопросы психологии. – 1992. - №1-2. – С. 4-10.
21. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль: Литера, 1997. - 367 с.
22. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости. Учебное пособие для студентов высших специальных учебных заведений. - М.: ТУ Сфера. - 2001. - 348 с.
23. Ле Шан Э. Когда ваш ребенок сводит вас с ума. - М.: Педагогика, 1989. - 115 с.
24. Левитов Н.Д. Фрустрация как один из видов психических состояний. - М., 1997. - 254 с.
25. Леонтьева А.Н. Проблемы развития психики. - М.: Изд-во МГУ, 1972. - 342 с.
26. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. - Воронеж: НПО "МОДЕК", 1997. - 350 с.
27. Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: учебно-методическое пособие / Под ред. М. И. Лукьяновой. – М.: Центр „Педагогический поиск”, 2006.– 176 с.
28. Лоренц К. Агрессия. - М.: Просвещение, 1994. - 564 с.
29. Майерс Д. Социальная психология. - С. - П.: Питер, 2000. - 688 с.
30. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб., 1999.
31. Мид М. Культура и мир детства. - М.: Наука, 1988. - 345 с.
32. Мид М. Развитие ребенка. – М.: Педагогика., 1968.-С.23.
33. Миллер Н.Е. Фрустрационно-агрессивные гипотезы (физиологическое обозрение), 1939;
34. Мізерна О.О. Корекційна тренінгові програма самовдосконалення для подолання агресивних проявів серед підлітків // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. - № 5. - с.54-61.
35. Можгинский Ю.Б. Агрессия подростков: Эмоциональный и кризисный механизмы. - С. - П. - 1999. - 128 с.
36. Мясищев В.Н. Психология отношений. - Воронеж: НПО "МОДЕК", 1995. - 478 с.
37. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. - Л.: изд-во Ленингр. ун-та. - 1975. - 396 с.
38. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. - М.: Тривола, 1995. - 378 с.
39. Орлова А.Б. Методы современной возрастной и педагогической психологии. - М.: Лайнер, 1982. - 216 с.
40. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет / под ред. И. В. Дубровиной, Б. С. Круглова. – М., 1988.
41. Паренс Г. Агрессия наших детей. - М.: Лайнер, 1997. - 365 с.
42. Парыгин Б.Д. Основы социально - психологической теории. - М.: Мысль, 1971. - 416 с.
43. Парыгин Б.Д. Социальная психология. - Л.: Лениздат., 1967. - 452 с.
44. Петровская Л.А. Теоретические и методологические проблемы социально-психологического тренинга. – М.., 1982. - 168с
45. Платонов К.К. Краткий психологический словарь системы психологических понятий. - М.: Высш. шк., 1984. - 174 с.
46. Психология личности в трудах отечественных психологов /Сост. и общая редакция Л. В. Куликов. – СПб. : Питер, 2000. – 480: /Серия «Хрестоматия по психологии»/.
47. Психологический словарь / Под общей ред. Петровского А.В., Ярошевского М.Г. - М.: Педагогика, 1990. - 447 с.
48. Психология подростка: учебник / под ред. А. А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 480 с.
49. Психология. Словарь./ Под ред. А.В. Петровского., М.Г. Ярошевского. – М.: Просвещение., 1990.-С.7
50. Пулкинен Л. Становление образа жизни с детского до юношеского возраста // Психология личности и образ жизни. - М., 1987. - с.132-137.
51. Рабочая книга социолога./ Под ред. Г.В. Осипова. – М.: Просвещение., 1983.-С.478.
52. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. - М., 1991. - 482 с.
53. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. - Самара, 2001. - 436 с.
54. Райс Филип. Психология подросткового и юношеского возраста. - С. - П.: Питер, 2000. - 586 с.
55. Раншбург Й., Поппер П. Секреты личности. – М.: Прогресс., 1983.-С.125-135.
56. Раншбург Й., Поппер П. Секреты личности. - М.: Просвещение, 1983. - с.254.
57. Раттер М. Помощь трудным детям. – М.: Просвещение., 1987.- С.20-34.
58. Реан А. А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы исследования, практикум. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 255 с.
59. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности // Психологический журнал. - 1996. - № 5. - с.3-18.
60. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - С. - П.: Питер, 1997. - 438 с.
61. Репина Т.А. Анализ теорий полоролевой социализации в современной западной психологии // Вопросы психологии. - 1987. - № 2. - с.158-165.
62. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М.: Владос., 1996.-С.15-21
63. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994. Романин А. Н. Гуманистическая психология и психотерапия: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2005. – 208 с.
64. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика/Пер. с англ..; Общ. ред. Л.П. Петровской. - 2-е изд. - М., 1993. - 368с.
65. Румянцева Н.М. Агрессия и контроль.// Вопросы психологии. – 1992.- № 5,6. - С.35-40.
66. Семенюк Л.М. Психологическая сущность агрессивности и ее проявления у детей подросткового возраста./Методические рекомендации в помощь педагогам - практикам. - М., 1991.- С.16.
67. Симонов П.В. Потребностно - информационная теория эмоций // Вопросы психологии. - 1982. - № 6. - с.44-56.
68. Спок Б. Разговор с матерью. – М.: Лайнер., 1991. – С. 45-48.
69. Степанов С.А. Три источника и три составляющие науки о враждебности // Шкільний психолог. - 2002. - травень. - с.14-16.
70. Фарафонова Т.В. Погляди зарубіжних учених на проблему відхилень у поведінці неповнолітніх
71. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение., 1990. – С.39-123.
72. Фрейд З. Сновидения. – М.: Просвещение., 1991. – С.14.
73. Фрейд З. Я и Оно. – Тбилиси.: Гринко., 1991. –С. 375.
74. Фромм А. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: Просвещение., 1994. - С.447.
75. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция.– Минск.: Литера., 1996.
76. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т.1. – М.: Просвещение., 1986. – С. 365-405.
77. Холлигер В. Человек и агрессия. – М.: Просвещение., 1985. – С.35.
78. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. – М.: Академия., 1998. – С.15.
79. Эмоциональные нарушения и их коррекция./Под ред.В.В. Лебединского, О.В. Никольской., - М.: Просвещение., 1988. – С.15.
80. Энциклопедия психологических тестов. Мотивационные, межличностные аспекты. – М.: АСТ., - 1997.
81. Юнг К. Психологические типы. – М.: Просвещение., 1952.
Другие работы этого направления